Wypełnienie obowiązku informacyjnego w przypadku zbierania danych osobowych przez Woliński Park Narodowy z siedzibą w Międzyzdrojach 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNIE Z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) administratorem danych osobowych jest Woliński Park Narodowy z siedzibą w Międzyzdrojach przy ul. Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje, www.wolinpn.pl, tel. (+48) 913280727, e-mail: sekretariat@wolinpn.pl, reprezentowany przez Dyrektora Parku Wojciecha Zyskę,

2)  dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Wolińskim Parku Narodowym z siedzibą w Międzyzdrojach:

IOD- Pani Marta Krajewska, adres e-mail: iod@wolinpn.pl

Z-ca IOD- Pan Dariusz Auguścik- adres e-mail: iod@wolinpn.pl

3) dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością ustawową i statutową Wolińskiego Parku Narodowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. wyłącznie wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków:

- osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – powyższy warunek nie ma zastosowania do przetwarzania danych dokonywanego w ramach realizacji zadań organu ochrony przyrody, którym jest Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego,

4) nie wyodrębnia się odbiorców danych innych niż Woliński Park Narodowy,

5) dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

6) dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub przez okres  niezbędny do realizacji danego przedsięwzięcia, w tym do realizacji umów lub do upływu okresów przedawnienia roszczeń,

7) każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wnioski w tym zakresie można składać pisemnie lub poprzez e-mail na adresy wskazane w pkt. 1) i pkt. 2),

8) każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie danych osobowych w zależności od podstawy ich żądania może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, przy czym konsekwencjami niepodania danych mogą być m. in. niemożność prawidłowej realizacji umowy, niemożność zawarcia umowy, niemożność spełnienia świadczenia,

10) podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika w szczególności z:

- ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

- wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji przewidzianej w przepisach prawa,

10) dane osobowe, których administratorem jest Woliński Park Narodowy, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

 

Załączniki

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.pdf

Data: 2018-05-25 00:00:00 Rozmiar: 1.01M Format: .pdf Pobierz

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.pdf

Data: 2018-05-25 08:11:42 Rozmiar: 858.46k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 278
Podmiot udostępniający informację : Woliński Park Narodowy
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Lewicka
Czas wytworzenia: 2018-05-24 12:19:27
Czas publikacji: 2018-05-28 08:16:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak