Udostępnianie informacji publicznej 

 

 

Informacja publiczna będąca w posiadaniu Wolińskiego Parku Narodowego udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej WPN lub na wniosek.

Każdy może wystąpić do Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie żąda się wykazania interesu prawnego ani faktycznego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Przepisy nie przewidują szczególnych wymogów co do formy i treści wniosku o udostępnienie informacji publicznej, jednak w celu umożliwienia należytej realizacji wniosku powinien on zawierać wskazanie co najmniej:

 
1) podmiotu, który ma udzielić informacji;
 
2) żądanej informacji;
 
3) sposobu i formy jej udzielenia.

 


Woliński Park Narodowy zastrzega sobie prawo pobrania opłaty za udostępnienie informacji zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

Liczba odwiedzin : 64
Podmiot udostępniający informację : Woliński Park Narodowy
Osoba wprowadzająca informację : Ewa Lewicka
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Lewicka
Czas wytworzenia: 2018-06-28 10:03:20
Czas publikacji: 2018-06-28 11:19:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak