Wersja archiwalna

Remont dojazdów pożarowych w Wolińskim Parku Narodowym  

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania "Remont  dojazdów pożarowych w Wolińskim Parku Narodowym"

 

Ogłoszenie nr 620692-N-2018 z dnia 2018-09-24 r.

Woliński Park Narodowy: „Remont dojazdów przeciwpożarowych na terenie Wolińskiego Parku Narodowego”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Woliński Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 32116947200000, ul. ul. Niepodległości  3 , 72500   Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 3280727, 3280737, e-mail wolinskipn@wolinpn.pl, faks 913 280 357.
Adres strony internetowej (URL): www.wolinpn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://bip.wolinpn.nv.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Tak
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty wydrukowane złożone za pośrednictwem poczty lub osobiście
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Woliński Park Narodowy u.Niepodległości 3a, 72-500 Międzyzdroje


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont dojazdów przeciwpożarowych na terenie Wolińskiego Parku Narodowego”
Numer referencyjny: 37-19-1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje wykonanie remontu nawierzchni dojazdów pożarowych zlokalizowanych na terenach leśnych Wolińskiego Parku Narodowego i składa się z następujących prac : a) Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy użyciu grysów z zastosowaniem skrapiarki przewoźnej i walca; b) Remont nawierzchni przy użyciu kamienia tłuczonego 0-31,5mm z przygotowaniem podbudowy i nawierzchni; c) Remont nawierzchni przy użyciu płyt drogowych żelbetowych pełnych.

II.5) Główny kod CPV: 45233226-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233226-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-03

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2018-12-03


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawcy składający ofertę muszą wykazać, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00 zł brutto
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy, którzy wykażą się doświadczeniem w wykonaniu w okresie pięciu ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: A) wykonawcy składający ofertę na CZĘŚĆ I zamówienia: - co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej, o całkowitej powierzchni drogi co najmniej 1 500 m2, lub co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej, o całkowitej powierzchni drogi co najmniej 3 000 m2 i powierzchni napraw co najmniej 200 m2. Realizacja każdej z robót budowlanych powinna być potwierdzona załączonymi dokumentami, potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; B) wykonawcy składający ofertę na pozostałe części zamówienia: - co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni tłuczniowej, o całkowitej powierzchni drogi co najmniej 5 700 m2 lub co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na remoncie drogi o nawierzchni tłuczniowej, o całkowitej powierzchni drogi co najmniej 5 700 m2 i powierzchni napraw co najmniej 5 700 m2. Realizacja każdej z robót budowlanych powinna być potwierdzona załączonymi dokumentami, potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. C) Wykonawcy składający ofertę na wszystkie części zamówienia muszą spełnić postanowienia zawarte w A) i B) jednocześnie. Wykonawcy wykażą, że będą dysponować osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: kierownikiem robót z odpowiednimi do zakresu robót uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej określonymi w art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy Prawo budowlane, który ma doświadczenie przy nadzorowaniu należycie zakończonej: A) wykonawcy składający ofertę na CZĘŚĆ I zamówienia: - co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej, o całkowitej powierzchni drogi co najmniej 1 000 m2, lub co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej, o całkowitej powierzchni drogi co najmniej 1 000 m2 i powierzchni napraw co najmniej 200 m2, B) wykonawcy składający ofertę na pozostałe części zamówienia: - co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni tłuczniowej, o całkowitej powierzchni drogi co najmniej 3 000 m2 lub co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na remoncie drogi o nawierzchni tłuczniowej, o całkowitej powierzchni drogi co najmniej 3 000 m2 i powierzchni napraw co najmniej 2 000 m2. C) Wykonawcy składający ofertę na wszystkie części zamówienia muszą spełnić postanowienia zawarte w pkt. A) i B) jednocześnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie Wykonawcy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie Wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
A) CZĘŚĆ NR 1 zamówienia 700,00 zł (słownie złotych: siedemset); B) CZĘŚĆ NR 2 zamówienia : 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące); C) CZĘŚĆ NR 3 zamówienia : 700,00 zł (słownie złotych: siedemset); D) CZĘŚĆ NR 4 zamówienia : 1 900,00 zł (słownie złotych: tysiąc dziewięćset); E) CZĘŚĆ NR 5 zamówienia : 2 000 zł (słownie złotych: dwa tysiące); Wykonawca ubiegający się o więcej niż jedną część zamówienia wnosi wadium będące sumą wadiów w odniesieniu do części, o które się ubiega.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

20,00

doświadczenie kierownika

10,00

termin realizacji

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-09, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Część nr 1

1)   Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy użyciu grysów z zastosowaniem skrapiarki przewoźnej i walca: - obcięcie krawędzi uszkodzonego pokrowca z nadaniem regularnych kształtów, - oczyszczenie uszkodzonego miejsca z odrzuceniem rumoszu na pryzmę, - skropienie bitumem oczyszczonego dna i ścianek krawędzi naprawianego miejsca, - rozścielenie kruszywa jedną lub dwoma warstwami w zależności od głębokości uszkodzenia, - skropienie bitumem rozścielonego kruszywa, - rozsypanie drobnego kruszywa, - ubicie lub uwałowanie poszczególnych warstw kruszywa uprzednio rozścielonego w uszkodzonym miejscu, - usunięcie materiałów po rozbiórkach.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233226-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-03
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

20,00

Doświadczenie

10,00

Termin

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Część nr 22

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

A) wykonanie robót przygotowawczych (pomiarowych) B) wykonanie podbudowy: - ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości, głębokości 10 cm, - ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi wykopu, - mechaniczne zagęszczenie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, - mechaniczne zagęszczenie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, C) wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego 0-31,5 mm, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm; D) wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych: - podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, - nawierzchnia z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0 m2 (płyty drogowe inwestora), - transport płyt drogowych z załadunkiem i wyładunkiem (odległość do około 10 km), E) wykonanie robót wykończeniowych: - naprawa poboczy wykonane ręcznie plantowanie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233226-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-03
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

20,00

Doświadczenie

10,00

Termin

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Część nr 3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

A) remont zjazdów: - mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości, głębokości 10 cm - ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi wykopu, - mechaniczne zagęszczenie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, - wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego 0-31,5 mm, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm; B) remont nawierzchni: - mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym 0-31,5 mm, grubość warstwy do 10 cm,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233226-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-03
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

20,00

Doświadczenie

10,00

Termin

0,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Część nr 4

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

A) wykonanie robót przygotowawczych (pomiarowych) B) wykonanie podbudowy: - ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - mechaniczne zagęszczenie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; C) wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego 0-31,5 mm, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm; D) wykonanie robót wykończeniowych: - naprawa poboczy wykonane ręcznie plantowanie .
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233226-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-03
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

20,00

Doświadczenie

10,00

Termin

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

5

Nazwa:

Część nr 5

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

A) wykonanie robót przygotowawczych (pomiarowych) B) wykonanie podbudowy: - ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - mechaniczne zagęszczenie piaskiem warstw odcinających, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; C) wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego 0-31,5 mm, grubość warstwy po uwałowaniu 5 cm; D) wykonanie robót wykończeniowych: - naprawa poboczy wykonane ręcznie plantowanie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233226-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-03
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja

20,00

Doświadczenie

10,00

Termin

10,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Załączniki

zal 8_0 Inform dotycz RODO.pdf

Data: 2018-09-25 14:02:07 Rozmiar: 358.44k Format: .pdf Pobierz

zal 7_0 wykaz osob.doc

Data: 2018-09-25 14:02:07 Rozmiar: 33k Format: .doc Pobierz

zal 6_0 wykaz wykon robot.docx

Data: 2018-09-25 14:02:07 Rozmiar: 22.47k Format: .docx Pobierz

zal 5_0 osw o spelnianiu warunkow udzialu.docx

Data: 2018-09-25 14:02:07 Rozmiar: 26.83k Format: .docx Pobierz

zal 4_0 osw o braku podstaw do wykluczenia.docx

Data: 2018-09-25 14:02:07 Rozmiar: 29.54k Format: .docx Pobierz

zal 3_0 podwykonawcy.doc

Data: 2018-09-25 14:02:07 Rozmiar: 40.5k Format: .doc Pobierz

zal 2_2 karta gwarancyjna.pdf

Data: 2018-09-25 14:02:07 Rozmiar: 295.84k Format: .pdf Pobierz

zal 2_1 STWiORB A.pdf

Data: 2018-09-25 14:02:07 Rozmiar: 629.64k Format: .pdf Pobierz

zal 2_0 projekt umowy.pdf

Data: 2018-09-25 14:02:07 Rozmiar: 354.85k Format: .pdf Pobierz

zal 1_0 formularz oferty.doc

Data: 2018-09-25 14:02:07 Rozmiar: 54k Format: .doc Pobierz

SIWZ.pdf

Data: 2018-09-25 14:02:07 Rozmiar: 426.41k Format: .pdf Pobierz

zal 2_3 przedmiar robót.zip

Data: 2018-09-25 14:02:07 Rozmiar: 247.38k Format: .zip Pobierz
Liczba odwiedzin : 475
Podmiot udostępniający informację : Woliński Park Narodowy
Osoba wprowadzająca informację : Marek Dylawerski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Dylawerski
Czas wytworzenia: 2018-09-25 12:23:25
Czas publikacji: 2018-09-25 14:02:07
Data przeniesienia do archiwum: 2018-10-16